Kaives bibliotēkas vēsture.

Arhīva fonda „Izglītības ministrija” dokumentos – bibliotēkas lietā -redzams, ka Cēsu apriņķa Vecpiebalgas pagasta Leimaņu izglītības biedrības bibliotēka dibināta 1925. gadā. 1925. gada 2. jūlijā biedrības pilnvarotais parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 501 grāmatu bibliotēkas dibināšanai.

Teritoriālo reformu rezultātā bibliotēkas nosaukums mainījies, un, no 1965. gada, kad tika izveidots Kaives ciems, tā tiek pārdēvēta par Kaives ciema (tagad pagasta )bibliotēku.

1996. gadā Kaives pagasta bibliotēka no Leimaņiem, kur tā vairākus gadu desmitus darbojās Leimaņu muižas ēkā, tika pārcelta uz pašvaldības ēku Kaivē.

Bibliotēkā strādājuši

  • Jānis Krastiņš no 1945. gada līdz 1950. gadam

  • Minna Krontāle no 1952. gada augusta līdz 1953. gada martam

  • Lilita Antone no 1953. gada marta līdz 1956. gada februārim

  • Viktorija Jonāne no 1956. gada februāra līdz 1958. gada maijam

  • Laima Žēpere no 1958. gada maija līdz 1960. gada decembrim

  • Vizbulīte Olte no 1960 .gada decembra līdz 1987. gada maijam

  • Maija Burjote no 1987. gada maija līdz …

Kaives pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu informatīvo, bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu saņemšanu, kā arī nodrošināt publiskā interneta pieejamību. Bibliotēka veic iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, to uzskaiti, saglabāšanu un norakstīšanu, atbilstoši teritorijas attīstības interesēm.

Kaives pagasta bibliotēkas krājumā 2014.gadā ir ap 6200 dokumentu, 20 dažādu nosaukumu periodisko izdevumu. No 2004.gada bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāti elektroniskie informācijas resursi (datori, internets). Sākot ar 2013. gadu uzsākta automatizēta bibliotēkas lietotāju apkalpošana.

Kaives pagasta bibliotēkas darbību nosaka “Bibliotēkas nolikums”, bet izmantošanas kārtību – “Bibliotēkas lietošanas noteikumi”.


Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:

* Grāmatu, periodisko izdevumu un citu informācijas nesēju izsniegšana;

* Izdevumu saņemšana, rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana;

* Datu bāzu Letonika.lv, News.lv un portāla filmas.lv izmantošana bez maksas;

* Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana;

* Starpbibliotēku abonements – iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām;

* Novadpētniecības materiāli par Kaives pagastu;

* Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām;

* Individuālas konsultācijas par informācijas meklēšanas un internetā piedāvātajām pakalpojumu izmantošanas iespējām;

* Dažādas izstādes un pasākumi;

* Izdruku un kopiju veikšana.

Apmeklētājiem piedāvājam iepazīties ne tikai ar literatūras, bet arī gleznu, keramikas u.c. izstādēm.

Darba laiki:

Kontakti:

Tel. +371 64125769

e-pasts: maija.burjote@vecpiebalga.lv

https://www.facebook.com/vnbibliotekas.lv/

https://vecpiebalga.lv/kultura/kaives-biblioteka/

Cēsu nov., Kaives pag., “Pagasta Dārziņi”, , LV-4144

GPS. 57.052645; 25.623304